Avoinna sopimuksen mukaan

TIETOTURVA

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 5.2.2024. Viimeisin muutos 5.2.2024.

EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSEN (2016/679) MUKAINEN INFORMOINTI

Potilastietonne talletetaan suostumuksenne perusteella rekisteriin, jota pitävät fysioterapialaitos ja siellä keskitettyyn rekisteriin liittyneet ammatinharjoittajat yhteisesti. Potilastietonne ovat salassa pidettäviä. Hoitosuhteeseenne liittyen niitä voidaan suostumuksenne perusteella käyttää fysioterapialaitoksessa. Muille niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne.

Teillä on mahdollisuus tarkistaa rekisteriimme talletetut Teitä koskevat tiedot henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai kirjallisella pyynnöllä. Samoin Teillä on oikeus vaatia korjattavaksi rekisterissämme oleva virheellinen tieto tai peruuttaa antamanne suostumus tietojenne luovuttamiseen tai rajata sitä.

1. Rekisterinpitäjä

Fysio Finesse Y-2820402-1
PhysioTrainer Jenna Viitanen Y-2805858-9

Keskuskatu 23, 38700 Kankaanpää

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Emmi Ritakorpi, emmi@fysiofinesse.fi
Jenna Viitanen, jenna@fysiofinesse.fi 

3. Rekisterin nimi

Diarium-potilasrekisteri (Nordhealth Oy)
Webnoden lomakerekisteri (yhteydenottopyynnöt, lahjakorttitilaukset)

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ajanvaraus, hoitokäyntien kirjaaminen ja yhteydenpito. Verkkosivujen lomaketiedot tallennetaan asiakkaan yhteydenottopyyntöön tai lahjakorttitilauksia varten.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Diarium-potilasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, henkilötunnus (potilasrekisteri), osoite- ja yhteystiedot, laskutustiedot ja muut esitietolomakkeelle kirjatut tiedot.

Webnoden lomakkeilla kerätään yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite) ja lahjakorttitilausten lomaketiedot. Lomaketiedot poistetaan järjestelmästä, kun pyyntöihin on reagoitu (yhteydenotto, lahjakortin toimitus).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Diarium-potilasrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan Diariumin nettiajanvarauksen lomakkeelta ja/tai asiakkaalta käynnin yhteydessä asiakkaan täyttämältä esitietolomakkeelta sekä niitä voidaan täydentää hoidon yhteydessä asiakkaalta saatujen potilastietojen (esim. kuvantamistutkimukset) ja suullisen kertoman perusteella.

Webnoden järjestelmään tallennetut tiedot saadaan www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. 

Hoitosuhteeseenne liittyen niitä voidaan suostumuksenne perusteella käyttää fysioterapialaitoksessa. Muille niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).